CHALEEMAC.COM

Welcome to ChaleeMac

มิติใหม่การบริการที่หลากหลาย จากตัวแทนขายชาลีแม็คQuick Contact :
081-9595332
จัดทำขึ้นเพื่อบริการเฉพาะลูกค้า เขตพื้นที่ สงขลา-พัทลุง

Main Menu

                 
News & Service

                       Link ที่น่าสนใจ


ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า-ติดตามข่าวทางการศึกษา-ติ/ชม/เสนอแนะผ่านเมนูกระดานสนทนาได้แล้ววันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม                                                                                                                                                                                                                                         
จุดเด่นของหนังสือเรียนภาษาไทย
           ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ผู้แต่ง : ประภากร  เจริญเชื้อ   บรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา  สุดมุข
จุดเด่น
 • ผู้เรียนมีความสุข มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้
 • ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยและความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจและชื่นชมในบทอาขยาน บทร้องเล่น และวรรณคดี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
 • ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ

               คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
แบบฝึกภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : ผศ.ปริมวดี  ประยูรศุข                   ชั้นประถมปีที่ 1                      บรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา  สุดมุข

            ศีรยา  เนตรน้อย                            ชั้นประถมปีที่ 2                      บรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา  สุดมุข
            ผศ.กวิสรา  รัตนากร                      ชั้นประถมปีที่ 4                      บรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา  สุดมุข
            ผศ.ศิริวรรณ  กาญจนสาลักษณ์       ชั้นประถมปีที่ 3, 5 และ 6       บรรณาธิการ : ดร.ชลธิชา  สุดมุข
จุดเด่น
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์และการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียน

  คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือเรียนและแบบฝึกภาษาไทย ม.ต้น
ผู้แต่ง : ดวงพร  หลิมรัตน์   บรรณาธิการ : ชลธิชา  สุดมุข
จุดเด่น
 • เน้นการเรียนอย่างมีความสุข ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และเข้าใจมากกว่าการจดจำ
 • บูรณาการเนื้อหาครบทั้ง 5 สาระฯ โดยลำดับจากง่ายไปหายากเหมาะสมกับวัย
 • เรียนรู้วรรณคดีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น นิราศภูเขาทอง สุภาษิตโคลงโลกนิติ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา กาพย์พระไชยสุริยา
 • มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษา และการสื่อสารสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา พร้อมสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี  จันทร์ดวง และคณะ  บรรณาธิการ : ชลธิชา  สุดมุข

จุดเด่น
 • หนังสือเรียนภาษาไทย ม.ปลาย แยกเป็นเทอม 1 และเทอม 2
 • เน้นการเรียนอย่างมีความสุข ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และเข้าใจมากกว่าการจดจำ
 • บูรณาการเนื้อหาครบทั้ง 5 สาระฯ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 • เรียนรู้วรรณคดีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น นมัสการมาตาปิตุคุณ  นมัสการอาจริยคุณ  ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง  สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  มหาเวชสันดรชาดก  กัณฑ์มัทรี

             คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างPR & Event

 

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์

 สถิติวันนี้

104 คน

 สถิติเมื่อวาน

37 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

1000 คน
7761 คน
81834 คน

         เริ่มเมื่อ 2011-06-12

                        Online Users


All site contents copyright (C) 2011                                 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                                                                                                                           Tel. 02) 938-2022-7   Fax. (02) 938-2028, (02)938-2164   ติดต่อ คุณขวัญมงคล  ลูกค้าสัมพันธ์ภาคใต้

Designed by: M.thanachai