CHALEEMAC.COM

Welcome to ChaleeMac

มิติใหม่การบริการที่หลากหลาย จากตัวแทนขายชาลีแม็คQuick Contact :
081-9595332
จัดทำขึ้นเพื่อบริการเฉพาะลูกค้า เขตพื้นที่ สงขลา-พัทลุง

Main Menu

                 
News & Service

                       Link ที่น่าสนใจ


ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า-ติดตามข่าวทางการศึกษา-ติ/ชม/เสนอแนะผ่านเมนูกระดานสนทนาได้แล้ววันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม                                                                                                                                                                                                                                         
จุดเด่นของหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
           ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
                                 
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ชุด New Say Hello 1-6
ผู้แต่ง : กุศยา  แสงเดช
จุดเด่น
 • นำเสนอเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล และวิธิการเสนอยึดหลักการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • มีแบบฝึกการอ่านออกเสียงในบทเรียนทุก Unit ทุกระดับชั้น
 • มีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้นักเรียนประเมินตนเองทุก Unit  ทั้งที่เป็น Formative และ Summative
 • มีเพลง เกม Chants ทีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเพิ่มเพลงคาราโอเกะให้ผู้เรียนได้ฝึกร้องตาม
 • มี Word List รวบรวมคำศัพท์แต่ละ Unit ไว้ท้ายเล่ม ทำให้ผู้เรียนทราบวงคำศัพท์ที่เรียนในแต่ละระดับชั้น
 • ฟรี Teacher's CD, Audio CD

               คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือเรียน/แบบฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ต้น ชุด World Wonders 1-3 (หนังสือใหม่ตอบรับดีมาก)
ผู้แต่ง : Michele  Crawford  
จุดเด่น
 • เนื้อหาทันสมัย เน้นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถานที่หรือจุดเด่นของแต่ละทวีป
 • Reading มีบทอ่านที่ได้แรงบันดาลใจจากเนื้อเรื่องของ NATIONAL GEOGRAPHIC
 • Vocabulary and Grammar มีสรุปหลักไวยากรณ์ที่ใช้ นำเสนอคำศัพท์ สำนวนใหม่ ๆ
 • Listening, Songs, Speaking ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูด ด้วยบทสนทนา ภาพการ์ตูนต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
 • Writing ฝึกทักษะการคิดแบบรวบยอด นำเสนอความคิดในประเด็นต่าง ๆ และเสริมทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น คำเชื่อม เครื่องหมายวรรคตอนคำอ้างอิง
 • ฟรี! Teacher's CD, Audio CD พิเศษแถมฟรี DVD, CD Game 
 
              คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ม.ต้น สาระเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด)  (หนังสือใหม่)
หนังสือเรียน ชุด Listening Advantage1-3  หลักสตูรฯ 51

ผู้แต่ง : Tom Kenny

จุดเด่น
 • เน้นทักษะการฟังเข้มข้น หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บทสนทนาในการติดต่อธุรกิจ ภาพข่าว และประกาศต่าง ๆ
 • Catch it! เสริมทักษะการฟังและพูด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • Try it out! กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้คำศัพท์ โครงสร้างภาษา และวิธีการสื่อสารตามสถานการณ์
 • Conversation Strategy แนะนำรูปแบบภาษาง่าย ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ฟรี! Teacher's CD, Audio CD

  คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ม.ต้น สาระเพิ่มเติม (ทักษะอ่าน-เขียน)
หนังสือเรียน ชุด Listening Advantage1-3  หลักสตูรฯ 44

ผู้แต่ง : Henry & Colleagues

จุดเด่น
 • ครอบคลุมทักษะการอ่านและเขียน
 • เนื้อหาน่าสนใจ กิจกรรมหลากหลาย มีขั้นตอนชัดเจน รูปแบบทันสมัย

  คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียน/แบบฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ปลาย ชุด ICON 1-3 (หนังสือขายดี)
ผู้แต่ง : Donald Freeman and Colleagues
จุดเด่น
 • มีการบูรณาการครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ
 • เนื้อหาและภาพประกอบทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
 • ไวยากรณ์ชัดเจน มีแบบทดสอบให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
 • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • มีแบบทดสอบย่อยในแต่ละ Unit และมีแบบทดสอบรวม
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการแสดงออก
 
                     คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียน/แบบฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ปลาย ชุด English Explorer 1-3 (หนังสือใหม่)
ผู้แต่ง : Helen Stephenson & Colleagues
จุดเด่น
 • เน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ได้
 • มีสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม
 • พร้อมด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย และน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
 
                    คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย สาระเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด)  (หนังสือใหม่)
หนังสือเรียน ชุด Listen in 1-3  หลักสตูรฯ 51

ผู้แต่ง : David Nunan & Colleagues

จุดเด่น
 • เนื้อหาครอบคลุมและเน้นทักษะฟังและพูด
 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มีสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน พร้อมกิจกรรม Self-Study ฝึกฝนด้วยตนเอง

  คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ม.ต้น สาระเพิ่มเติม (ทักษะอ่าน-เขียน)  (หนังสือใหม่)
หนังสือเรียน ชุด Wise Up in Reading & Writing 1-3  หลักสตูรฯ 51

ผู้แต่ง : Linda Lonon Blanton & Jessica Michelle Beck

จุดเด่น
 • เนื้อหาครอบคลุมและเน้นทักษะอ่านและเขียน เช่น Composition Writing และ Control Writing เป็นต้น
 • การนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย และน่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียน
 • มีสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ

 คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างPR & Event

 

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์

 สถิติวันนี้

6 คน

 สถิติเมื่อวาน

77 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

1447 คน
8208 คน
82281 คน

         เริ่มเมื่อ 2011-06-12

                        Online Users


All site contents copyright (C) 2011                                 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                                                                                                                           Tel. 02) 938-2022-7   Fax. (02) 938-2028, (02)938-2164   ติดต่อ คุณขวัญมงคล  ลูกค้าสัมพันธ์ภาคใต้

Designed by: M.thanachai